Over ons

Baptistengemeente Filadelfia Neder-Betuwe is ontstaan vanuit de wens om als gelovigen te leren en te studeren uit de Bijbel. We willen ons voorbereiden op de komst van Jezus en steeds meer op hem gaan lijken. Dit doen we door sprekers uit te nodigen die zich laten inspireren door de Heilige Geest.

De momenten zijn op zondagmorgen. We vinden ontmoetingen belangrijk en willen er voor elkaar zijn door te helpen waar nodig, te bidden voor elkaar, en elkaar te onderwijzen en te steunen. Bij elke bijeenkomst is er volop ruimte om vragen te stellen aan de spreker en om elkaar te ontmoeten en wat te drinken. Ook vieren we op bepaalde momenten de maaltijd van de Heere met elkaar. 

De positie van Israël vinden we erg belangrijk, en we willen uitzien naar een hoopvolle toekomst van Gods uitverkoren volk, de Joden. Over de geloofsdoop wordt verschillend gedacht maar diegenen die in Jezus belijden te geloven en aangeven dat zij zich willen laten dopen door onderdompeling willen wij hiertoe gelegenheid bieden. Wat we het belangrijkst vinden is dat we als gelovigen zoeken we naar de eenheid in Christus, ondanks alle verschillen die er zijn in overtuigingen en opvattingen. We vertrouwen ons toe aan God als Vader, en leggen ons leven in Zijn handen. We geloven dat Hij ons leven stuurt en dat Hij zijn plan aan ons duidelijk maakt door de werking van de Heilige Geest in ons. Kunt u zichzelf hierin vinden, dan bent u van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.

1 Naam van de instelling
Filadelfia Neder-Betuwe baptistengemeente

2 RSIN/fiscaal nummer 
859162825

3 Doelstelling
Op grond van de Bijbel heeft de gemeente tot doel om:

1.   als Christus bruid en tempel van de Heilige Geest, God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt;

2.   als Zijn leerlingen Jezus Christus als Heiland en Heer trouw te volgen en Hem te verkondigen; en degenen die Hem ook aanvaarden te dopen en te begeleiden in het leren volgen van Jezus Christus in alles wat Hij Zijn leerlingen geboden heeft (Mat. 28:19);

3.   als lichaam van Christus te wandelen waardig aan de roeping waarmee zij geroepen is door in haar samenleven en samenwerken elkaar in liefde op te vangen en zo een hechte gemeenschap te vormen;

4.   en als Zijn koninklijk priesterschap Christus te verkondigen en samen met anderen zich als gemeente ervoor in te zetten dat de boodschap van Gods liefde voor ons zondige mensen in Neder-Betuwe en wereldwijd gehoord en gezien wordt.


4 Beleidsplan
De gemeente tracht haar doelstelling in Neder-Betuwe te realiseren door erediensten en doordeweekse activiteiten. Die activiteiten gebeuren voor en door de gemeenschap van hen die samen de gemeente vormen. Daarnaast wordt doelstelling gerealiseerd in de onderlinge pastorale en diaconale zorg. Bij alle activiteiten en zorg wordt ernaar gestreefd

1.   samen een laagdrempelige gemeenschap van gelovigen te vormen, waar gelovige en niet-gelovige medemensen zich welkom voelen;

2.   samen een warme gemeenschap te vormen waarin geloofszekerheid onderwezen én ervaren wordt;

3.   samen in vrijheid en afhankelijkheid van Gods Geest gestalte te geven aan een godvruchtige levensstijl;

4.   samen te leren instrument te zijn van Gods ontferming voor de naaste dichtbij en veraf.

5 Bestuur samenstelling
De leiding van de gemeente bestaat uit een raad van oudsten deze raad bestaat uit minstens 3 en maximaal 7 personen. 

De raad bestaat uit:

Tim van Olderen

Corné Houtman

Henk van de Vliert

De leden van de raad kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De leden van de raad ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.